Motioner inför årsmötet 21/7

Två inkomna motioner som ni kan läsa här nedan.

Motion 1.

Då intresset för sporter klassen inte är så stort men intresse för att skjuta med typ PRS/ELR gevär ökar föreslår jag följande ändringar av reglementet för bänkskytte klassen sporter.

Fri kolv, vikt ,kikarförstoring, avtrycksvikt och stöd (men krav på delade stöd), rekylbroms(dock med eget skjutlag) och dämpare är ok samt inget krav på magasin .
Kaliber för vad respektive bana är godkänd för.

För att man inte ska kunna ”träna” i sporterklassen med tex HV och LV vapen och sedan dra fördelar av det i HV/LV tävlingen så anser jag att samma vapen endast får användas i en klass per avstånd och dag.

Förslaget avser att öka möjligheten att tävla i bänkskytte.

Befintliga sporter gevär har som jag ser det inga problem att hävda sig med det nya regelförslaget.

Jag tycker det är bättre att ändra reglerna för sporterklassen än att skapa fler klasser.

1: Fri vikt
2:Fri förstoring sikte
3:Fria kolvmått
4:Magasin ska finnas på gevär och vara fungerande.
5:Tryckesvikt 500g
6:Skyttet får ske liggande eller från bänk som arrangör önskar(denna är viktig med tillägget motför motionen)
7:Broms och dämpare får användas

Motion 2.

Nedanstående regler är till för att reglera klass UL. Beträffande allmänna regler hänvisas till Svenska Bänkskytteförbundets regelbok.

Skjutavstånd

 • 100-meter +- 0,3m
 • 200-meter +- 0,6m
 • 300-meter +- 1,0
 • 500-meter +- 5,0m
 • Alla avstånden avser träffbildsskytte.

Tävling

 • 5 serier x 5 skott, tid 7minuter per serie på avstånd upp till 300 meter.
 • 3 serier x 10 skott, tid 12 minuter per serie på avstånd över 300 meter.
 • Första serien för tävlingsdagen eller vid ändrat skjutavstånd skall skjuttiden vara 15 minuter för 10 skotts serier och10 minuter för 5 skotts serier. Alternativt kan provserie användas (warm up), det står arrangören fritt att välja mellan warm up och förlängd första serie.
 • Skjutkommandon och övriga tävlingsregler enligt SBRSA:s regelbok.

Vapen

 • minsta tillåtna piplängd är 18” (457,2 mm), mätt från slutstyckets stötbotten till pipans mynning.
 • manuell och mekanisk avfyrningsmekanism. Elektriska och hydrauliska avfyrningsanordningar är förbjudna.
 • användning av mynningsbroms är ok. arrangör ska se till att det är en egen skjutgrupp för bromsar.
 • användning av ljuddämpare är tillåtet.
 • varbygel är obligatoriskt.
 • vapnet skall laddas för hand med ett skott i taget.

Stöd

 • stock eller vapen får inte fästas i bänken på något sätt.
 • anordningar för att dämpa rekyl, fjädrar, gummiband mm, får användas förutsatt att vapnet med fastsatta rekylanordningar kan lyftas upp 152 mm från sitt stöd.

Tavlan

 • Tavlor till 100, 200 och 300 meter enligt WBSF:s regler.
 • 500 meters tavlan är proportionellt förstorad 100-meter bänkskyttetavla och dess svarta ram mäter 600mm i höjd och 450 mm i bredd.
 • Vid 500 meters skytte har arrangören fritt och välja om tavlans hela yta utgör träffområdet eller om endast ytan innanför ramen räknas.
 • Vid övriga avstånd gäller SBRSA:s tävlingsreglemente.

Resultat

 • mätning av resultat vid 500 meters skytte skall utföras med en noggrannhet på minst 0,5 mm, stållinjal får användas till mätning.
 • Mätning vid 300 meters tävling eller kortare skall göras enligt SBRSA:s tävlingsreglemente.

Rekord

 • För att rekordnotering skall göras krävs rörliga baktavlor på avstånd 300 meter eller kortare. 500 meter är undantaget kravet på rörliga baktavlor. Rekordmätningarna görs enligt SBRSA:s rekordhandbok

Kallelse till årsmöte i svenska bänkskytteförbundet 2021

Plats: Digitalt på skype. Länk: https://join.skype.com/CJU2f1RGwo48

Tid: 21/7 19:00

Mötet avhandlar sedvanliga stadgaärenden.

Motion inkommen angående förändring av sporter klassen.

Information om motion kommer på hemsidan senare.

Alla medlemmar välkommna!

Dagordning svenska bänkskytteförbundet 2021 21/7 kl.19.00

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesfunktionärer

§3 Fråga om kallelse till stämman skett i laga ordning

§4 Fastställande av föredragningslista

§5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

§6 Revisorernas berättelse

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Val av styrelseledamöter

Val av ordförande för ett år avgående Stefan Karlsson

Val av ledamöter för två år (avgående) Lars Hällquist, Jonas Sandberg

Val av suppleanter för två år (avgående) Tobias Axelsson, Daniel Madsen

§9 Val av två ordinarie revisorer för ett år (avgående) Mattias Tavelin, Lars Karlsson

§10 Val av valberedning för ett år (avgående) Rune Olsson, Fabian Wallin

§11 Fastställande av avgifter för enskild medlem, förening

§12 Ärenden framlagda av styrelsen

§13 Till styrelsen inkomna ärenden

Förändring av regler i sporterklassen

§14 Övriga ärenden

§15 Avslutning