Årsmöte 2019-05-10

Årsmöte svenska bänkskytteförbundet

10 maj i fredriksberg

Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesfunktionärer

§3 Fråga om kallelse till stämma skett i laga ordning

§4 Fastställande av föredragningslista

§5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

§6 Revisorenas berättelse

§7 Fråga om ansvarsfrihet

§8 Val av styrelseledamöter

Val av ordförande för ett år avgående

2 ledamöter för två år

2 suppleanter för två år

§9 Val av två ordinarie revisorer för ett år

Avgående

§10 Val av två revisorssuppleanter för ett år

Avgående:

§11 Val av valberedning för ett år

 Avgående:

§12 Fastställande av avgifter för enskild medlem, förening

§13 Ärenden framlagda av styrelsen

§14 Till styrelsen inkomna ärenden

§15 Övriga ärenden

§16 Avslutning

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 26 April.

Motionerna skall skickas till lars.hallquist@gmail.com